Англійська мова

Навчання англійської мови дітей дошкільного віку є одним із важливих чинників їхнього інтелектуального розвитку в процесі комунікативно спрямованої освітньої діяльності, що створює передумови для подальшого успішного оволодіння іноземною мовою, забезпечує гармонійний розвиток особистості, формує її базові життєві компетентності.

Навчальна програма гуртка «Англійська мова» побудована з урахуванням Законів про «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти та програм «Дитина», «Я у світі». Зміст програми розроблено з урахуванням принципів науковості, гуманізації, відповідності завдань освіти й виховання дітей дошкільного віку, урахування рівня знань рідної мови, комунікативної спрямованості та анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей розвитку дітей 5–6 років.

        Мета – сприяти повноцінному, своєчасному розвитку дитини, збагаченню її інтелектуальної, вольової, емоційної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування. Практична мета – формування елементарної англомовної комунікативної компетенції, яка складається з  лінгвістичної,  мовної,  соціокультурної і  загальноосвітньої компетенції. Передбачається оволодіння дітьми вміннями аудіювання і говоріння достатніми для вступу в контакт із співрозмовником, залучення в розмову, отримання і передачі елементарної інформації, пов’язаної з утриманням спілкування дітей.

        Згідно з поставленою метою основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей вихованців гуртка:

  • пізнавальної: розширення світогляду; ознайомлення з елементами соціокультури англомовних країн; оволодіння елементарними знаннями у сфері англійської мови і мовлення;
  • практичної: оволодіння уміннями та навичками спілкування англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, пов’язаного зі світом дитинства;
  • творчої: розвиток ініціативи, творчої уяви, фантазії в процесі комунікативно-творчої діяльності в гуртку;
  • соціальної: розвиток позитивних рис характеру; формування культури спілкування, позитивного ставлення до довкілля.

Показники компетентності дитини:

– знає і називає своє ім’я, вік, місце проживання (англійською мовою);

– знає назви членів сім’ї, професій, частин тіла, предметів одягу, тварин, овочів, фруктів, іграшок, кольорів, продуктів харчування, пір року;

– розуміє і реагує на адресовані вітання, звертання, команди, прохання, інструкції педагога;

– уміє давати відповіді на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання;

– володіє елементами соціокультури Англії;

– вміє диференціювати звуки англійської мови, вимовляти їх правильно, з відповідною інтонацією;

– уміє озвучувати окремі вірші, римівки, пісні, скоромовки;

– вміє робити коротке зв’язне повідомлення за запропонованою тематикою;

– уміє працювати в парах та групах.

       Змістом програми передбачено збагачення лексичного словника дитини за чотирма сферами життєдіяльності («Природа», «Культура», «Люди» і «Я Сам»), що забезпечує формування цілісної картини світу як важливого чинника становлення світогляду, культури спілкування; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою як засобу спілкування; виховання активності, працьовитості, доброзичливості, толерантності, формування елементарної еколого-валеологічної культури – виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі; формування здатності та вмінь піклуватися про природні об’єкти та своє здоров’я.

    Програмою передбачено проведення занять, що базуються на ігровій комунікативній діяльності, яка забезпечує мимовільне запам’ятовування мовного та мовленнєвого матеріалу, розвиток і виховання дошкільників.

   Розподіл змісту навчальної програми на складові компоненти детермінований інтересами спілкування дітей зазначеного віку, потребою забезпечити їх провідну діяльність.

Перспективне планування занять з англійської мови у дошкільному закладі

 

Дата Тема  Граматичні структури

 

 

Листопад

Let’s get acquainted Hello!
My name is….
My Family I have a father (…)
I love my mother (…)
This is a boy (girl)
 

Грудень

Animals I like …
It is a …
This is a …
Meals I like …
It is a …
  

Січень

Vegetables It is a …
This is a vegetable.
Fruits It is a …
This is a fruit.
At the shop I go to the shopI buy a ….
  

Лютий

 

 

Toys  I like ….
I play with …
Numbers від 1 – до 5 (5- 10)
від 5 – до 10 (10- 15)
від 10 – до 15 (15- 20)
 

 

Березень

My day I’m wash my face, I get up
I make my bed, …
I’m brush my teeth, …
My house This is a (…)
It is a (…)
I like (…)
Colors It is a …
I like …..
 

 

Квітень

Human body It is a ….
I have a …
Clothes The dress is red
I have a …
It is a …
Seasons. Weather.  It is warm(hot, raining)
The weather is fine
The sky is  blue, …
  

Травень

 

 

 

Kitchen I take a ….
I have a …
Professions He is a doctor (…)
I will be a …
She is a teacher…
City Is this house  big/little?
I go to the shop …..
I go for a walk
 Повторення

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>